DENTAL WELLNESS

by DELTA med

Podmineky používania

Posledná aktualizácia 23. 07. 2023

DOHODA O PODMIENKACH

Tieto Podmienky používania tvoria právne záväznú dohodu uzavretú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu („vy“), a DELTA med, spol. s r.o. („ Spoločnosť “, „ my “, „ nás “ alebo „ náš “), týkajúce sa vášho prístupu na a používanie webových stránok www.deltamed.sk, ako aj iných mediálnych foriem, mediálnych kanálov, mobilných webových stránok alebo mobilných zariadení súvisiaca s aplikáciou, prepojená s týmto serverom alebo s ním inak spojená (súhrnne „stránka“). Súhlasíte s tým, že prístupom na stránku ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými týmito podmienkami používania. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POUŽÍVAJETE STRÁNKU VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ A MUSÍTE OKAMŽITE POUŽIŤ.

Dodatočné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na tejto stránke, sú týmto výslovne zahrnuté ako referencia. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia vykonať zmeny alebo úpravy týchto Podmienok používania kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Na všetky zmeny vás upozorníme aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ týchto Podmienok používania a vy sa vzdávate práva dostávať konkrétne oznámenia o každej takejto zmene. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto Podmienky používania, aby ste boli informovaní o aktualizáciách. Pokračovaním v používaní stránky po dátume zverejnenia týchto revidovaných podmienok používania sa na vás budú vzťahovať zmeny v akýchkoľvek revidovaných Podmienkach používania, ktoré sa budú považovať za zmeny, ktoré ste prijali.

Informácie poskytované na tomto serveri nie sú určené na distribúciu alebo použitie akoukoľvek osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie boli v rozpore so zákonom alebo predpismi alebo by nás podrobili akejkoľvek registračnej požiadavke v rámci takéhoto jurisdikcia alebo krajina. Teda osoby, ktoré sa rozhodnú pre prístup na stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, pokiaľ a v rozsahu, v akom sú miestne zákony platné.

Stránka je určená pre používateľov, ktorí majú najmenej 18 rokov. Osobám mladším ako 18 rokov nie je dovolené používať alebo sa registrovať na tejto stránke.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Pokiaľ nie je uvedené inak, je Web naším vlastníckym vlastníctvom a všetkým zdrojovým kódom, databázami, funkciami, softvérom, návrhmi webových stránok, zvukom, videom, textom, fotografiami a grafikami na týchto serveroch (súhrnne „obsah“) a ochranné známky, servisné značky a logá v nich obsiahnuté (ďalej len „ochranné známky“) vlastníme alebo kontrolujeme my, prípadne im máme licenciu, a sú chránené autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach a rôznymi inými právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži v USA, medzinárodnými zákonmi autorské zákony a medzinárodné dohovory. Obsah a značky sú na webe poskytované „TAK, AKO SÚ“ len pre vašu informáciu a osobné použitie. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania výslovne uvedené inak, nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, agregovaná, opätovne zverejnená, nahraná, zverejnená, verejne zobrazená, kódovaná, preložená, prenesená, distribuovaná, predaná, licencovaná ani žiadna časť stránky ani žiadny obsah alebo značky. inak využívané na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Za predpokladu, že máte oprávnenie používať tento web, získate obmedzenú licenciu na prístup a používanie tohto webového servera a na stiahnutie alebo tlač kópie akejkoľvek časti Obsahu, ku ktorej ste správne získali prístup výlučne pre svoju osobnú potrebu, nekomerčné použitie. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené na Stránke, Obsahu a Značkách.

VYHLÁSENIA UŽÍVATEĽA

Používaním týchto stránok vyhlasujete a zaručujete, že: (1) máte právnu spôsobilosť a súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok používania; (2) nie ste maloletými v jurisdikcii, v ktorej bývate; (3) na stránku nepristúpite automatizovanými alebo nehumánnymi prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo iným spôsobom; (4) stránku nebudete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (5) vaše použitie stránky nebude v rozpore so žiadnymi platnými zákonmi alebo predpismi.

Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo ukončiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce použitie webových stránok (alebo ich častí).

VÝROBKY

Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby, vlastnosti, špecifikácie a podrobnosti produktov dostupných na tejto stránke. Nezaručujeme však, že farby, vlastnosti, špecifikácie a podrobnosti o produktoch budú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bez ďalších chýb a váš elektronický displej nemusí presne odrážať aktuálny stav.alšie farby a podrobnosti o produktoch. Všetky produkty závisia od dostupnosti. Nemôžeme zaručiť, že položky budú na sklade. Vyhradzujeme si právo z akýchkoľvek dôvodov kedykoľvek ukončiť poskytovanie akýchkoľvek produktov. Ceny všetkých produktov sa môžu meniť.

NÁKUPY A PLATBY

Prijímame nasledujúce spôsoby platby:

- Víza

- Mastercard

- American Express

- Objaviť

- PayPal

Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom tejto stránky. Ďalej súhlasíte s okamžitou aktualizáciou informácií o účte a platbách vrátane e-mailovej adresy, spôsobu platby a dátumu expirácie platobnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby. K cene nákupov sa pripočíta daň z obratu podľa našich požiadaviek. Ceny môžeme kedykoľvek zmeniť. Všetky platby budú v eurách.

Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky za ceny, ktoré potom platia za vaše nákupy, a za všetky príslušné poplatky za dopravu, a dávate nám oprávnenie, aby sme vám pri zadaní objednávky účtovali akékoľvek takéto sumy od vybraného poskytovateľa platieb. Vyhradzujeme si právo opraviť chyby alebo chyby v stanovovaní cien, aj keď sme už požiadali alebo dostali platbu.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú prostredníctvom webových stránok. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť zakúpené množstvá na osobu, domácnosť alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakým spôsobom platby alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú alebo dodaciu adresu. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho výlučného úsudku javia ako uskutočňované predajcami, predajcami alebo distribútormi.

RETURN POLICY

Pred uskutočnením akýchkoľvek nákupov si prečítajte naše zásady vrátenia tovaru zverejnené na tomto serveri.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Nesmiete pristupovať na tieto stránky ani ich používať na žiadny iný účel, než na aký ich sprístupňujeme. Stránka nemôže byť použitá v súvislosti s akýmkoľvek komerčným úsilím s výnimkou tých, ktoré sú špeciálne schválené alebo schválené nami.

Ako užívateľ stránky súhlasíte s tým, že:

1. Systematicky načítajte údaje alebo iný obsah zo stránky, aby ste mohli vytvoriť alebo priamo alebo nepriamo kompilovať zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez nášho písomného súhlasu.

2. Neoprávnené použitie stránky vrátane zhromažďovania používateľských mien a / alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely zasielania nevyžiadaných e-mailov alebo vytvárania používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnou záminkou.

3. Na nakupovanie na Webových stránkach používajte nákupného agenta alebo nákupného agenta.

4. Pomocou tohto servera môžete inzerovať alebo ponúkať predaj tovaru a služieb.

5. Obchádzajte, deaktivujte alebo inak zasahujte do funkcií týkajúcich sa bezpečnosti webových stránok, vrátane funkcií, ktoré bránia alebo obmedzujú použitie alebo kopírovanie ľubovoľného obsahu alebo presadzujú obmedzenia týkajúce sa používania webových stránok a / alebo obsahu v nich obsiahnutého.

6. Zapojte sa do neoprávneného vytvárania rámcov alebo odkazov na tieto stránky.

7.Podvádzajte, podvádzajte alebo zavádzajte nás a ostatných používateľov, najmä pri akomkoľvek pokuse o získanie citlivých informácií o účte, napríklad hesiel používateľov.

8. Nesprávne využívajte naše služby podpory alebo podávajte nepravdivé správy o zneužití alebo zneužití.

9. Zapojte sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, napríklad pomocou skriptov na odosielanie komentárov alebo správ alebo pomocou akýchkoľvek nástrojov na ťažbu dát, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov.

10. Zasahujte do lokality, do sietí alebo služieb pripojených k tejto stránke, narúšajte ich alebo vytvárajte neprimeranú záťaž.

11. Pokus o odcudzenie identity iného používateľa alebo osoby alebo použitie používateľského mena iného používateľa.

12. Predajte alebo inak preveďte svoj profil.

13. Použite akékoľvek informácie získané zo stránok na obťažovanie, týranie alebo ubližovanie inej osobe.

14. Používajte tento web ako súčasť akejkoľvek snahy súťažiť s nami alebo inak používať tento web alebo obsah na akékoľvek úsilie generujúce príjmy alebo komerčné podnikanie.

15. Dešifrovať, dekompilovať, rozobrať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér, ktorý obsahuje alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí súčasť tohto servera.

16. Pokus o obídenie akýchkoľvek opatrení Webových stránok určených na zabránenie alebo obmedzenie prístupu na Webové stránky alebo k akejkoľvek časti Webových stránok.

17. Obťažujte, obťažujte, zastrašujte alebo vyhrážajte sa ktorýmkoľvek z našich zamestnancov alebo agentov, ktorí sa zaoberajú poskytovaním akejkoľvek časti stránky pre vás.

18. Odstráňte z ktoréhokoľvek obsahu upozornenie na autorské práva alebo iné vlastnícke práva.

19. Skopírujte alebo upravte softvér stránok, vrátane okrem iného Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu.

20. Nahrajte alebo preneste (alebo sa pokúste nahrať alebo preniesť) vírusy, trójske kone alebo iný materiál, vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamu (neustále uverejňovanie opakujúceho sa textu), ktorý narúša nerušené používanie a potešenie zo stránky ktorejkoľvek strany alebo upravuje, zhoršuje, narúša, mení alebo zasahuje do používanie, vlastnosti, funkcie, prevádzka alebo údržba stránok.

21. Nahrajte alebo preneste (alebo sa pokúste nahrať alebo preniesť) akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, okrem iného vrátane jasných formátov výmeny grafiky („gif“), pixelov 1 × 1, webových chýb, súborov cookie alebo iné podobné zariadenia (niekedy označované ako „spyware“ alebo „mechanizmy pasívneho zhromažďovania“ alebo „pcms“).

22. Okrem prípadov, keď to môže byť výsledkom štandardného používania vyhľadávacieho nástroja alebo internetového prehliadača, používajte, spúšťajte, vyvíjajte alebo distribuujte akýkoľvek automatizovaný systém, okrem iného aj ľubovoľného pavúka, robota, podvodníka, škrabku alebo offline čítačku, ktorá pristupuje na stránku, alebo použitie alebo spustenie neoprávneného skriptu alebo iného softvéru.

23. Podľa nášho názoru, nás a / alebo Stránky, znevažujte, kazte alebo inak poškodzujte.

24. Používajte túto stránku spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi.

PRÍSPEVKY VYTVORENÉ UŽÍVATEĽOM

Stránka neponúka používateľom odosielať ani zverejňovať obsah. Môžeme vám poskytnúť príležitosť vytvárať, odosielať, zverejňovať, zobrazovať, prenášať, vykonávať, publikovať, distribuovať alebo vysielať obsah a materiály k nám alebo na stránkach, okrem iného vrátane textov, textov, videí, zvukových správ, fotografií , grafika, komentáre, návrhy alebo osobné informácie alebo iný materiál (súhrnne „príspevky“). Príspevky si môžu zobraziť iní používatelia stránok a prostredníctvom webových stránok tretích strán. S akýmikoľvek Príspevkami, ktoré prenesiete, sa preto môže zaobchádzať v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov stránok. Pri vytváraní alebo sprístupňovaní akýchkoľvek Príspevkov tým vyhlasujete a zaručujete, že:

1.Vytváranie, distribúcia, prenos, verejné zobrazovanie alebo výkon a prístup, sťahovanie alebo kopírovanie vašich Príspevkov neporušujú a nebudú porušovať vlastnícke práva, okrem iného vrátane autorských práv, patentov, ochranných značiek, obchodného tajomstva , alebo morálne práva akejkoľvek tretej strany. 2. Ste tvorcom a vlastníkom alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy, vydania a povolenia na použitie a autorizáciu nás, Webových stránok a ďalších používateľov Webových stránok na použitie vašich Príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladá Web a tieto Podmienky používania. 3. Máte písomný súhlas, uvoľnenie alebo povolenie každej identifikovateľnej jednotlivej osoby vo vašich Príspevkoch, aby ste mohli použiť meno alebo podobnosť každej z týchto identifikovateľných osôb na umožnenie zahrnutia a použitia vašich Príspevkov do akejkoľvek spôsobom uvažovaným stránkou a týmito Podmienkami používania. 4. Vaše príspevky nie sú nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce. 5. Vaše príspevky nie sú nevyžiadanou alebo neoprávnenou reklamou, propagačnými materiálmi, pyramídovými schémami, reťazovými listami, spamom, hromadnou poštou alebo inými formami žiadostí. 6. Vaše príspevky nie sú obscénne, oplzlé, lascívne, špinavé, násilné, obťažujúce, urážlivé, ohováračské alebo inak nežiaduce (podľa toho, čo určíme my). 7. Vaše príspevky nikoho nezosmiešňujú, neposmievajú sa, neznevažujú ich, nezastrašujú ich ani ich nezneužívajú. 8. Vaše príspevky sa nepoužívajú na obťažovanie alebo vyhrážanie sa (v právnom zmysle týchto výrazov) žiadnej inej osobe a na podporu násilia voči konkrétnej osobe alebo skupine ľudí. 9. Vaše príspevky neporušujú žiadny platný zákon, predpis alebo pravidlo. 10. Vaše príspevky neporušujú práva na súkromie alebo publicitu akejkoľvek tretej strany. 11. Vaše príspevky neobsahujú žiadny materiál, ktorý vyžaduje osobné informácie od osôb mladších ako 18 rokov alebo zneužívajúcich ľudí mladších ako 18 rokov sexuálnym alebo násilným spôsobom. 12. Vaše príspevky neporušujú žiadne príslušné zákony týkajúce sa detskej pornografie ani nie sú inak určené na ochranu zdravia alebo pohody maloletých. 13. Vaše príspevky neobsahujú žiadne urážlivé komentáre spojené s rasou, národnosťou, pohlavím, sexuálnymi preferenciami alebo fyzickým hendikepom. 14. ; Vaše príspevky inak neporušujú ani neodkazujú na materiál, ktorý porušuje, žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania, ani žiadne príslušné zákony alebo nariadenia.

Akékoľvek použitie Stránky alebo Ponuky Trhovníka v rozpore s vyššie uvedeným porušuje tieto Podmienky používania a môže viesť okrem iného k ukončeniu alebo pozastaveniu vašich práv na používanie Stránky a Trhoviska.

LICENCIA NA PRÍSPEVKY

Vy a stránka súhlasíte s tým, že môžeme pristupovať, ukladať, spracúvať a používať všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytnete v súlade s podmienkami pravidiel ochrany osobných údajov a vašimi voľbami (vrátane nastavení).

Odoslaním žiadosti gestá alebo iná spätná väzba týkajúca sa stránky, súhlasíte s tým, že takúto spätnú väzbu môžeme použiť a zdieľať na akýkoľvek účel bez toho, aby sme vám kompenzovali.

Za vaše Príspevky nenárokujeme žiadne vlastníctvo. Ponechávate si úplné vlastníctvo všetkých svojich Príspevkov a akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv spojených s vašimi Príspevkami. Nie sme zodpovední za žiadne vyhlásenia alebo vyhlásenia vo vašich Príspevkoch, ktoré poskytnete v ktorejkoľvek oblasti na Stránke. Nesiete výlučnú zodpovednosť za svoje príspevky na stránku a výslovne súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti a že sa zdržíte akýchkoľvek právnych krokov, ktoré proti nám budú týkajúce sa vašich príspevkov.

USMERNENIA PRE RECENZIE

Na stránkach vám môžeme poskytnúť oblasti, kde môžeme zanechávať recenzie alebo hodnotenia. Pri uverejňovaní recenzie musíte splniť nasledujúce kritériá: (1) mali by ste mať s osobou / subjektom, ktorý je predmetom kontroly, skúsenosti z prvej ruky; (2) vaše recenzie by nemali obsahovať urážlivé vulgarizmy ani urážlivé, rasistické, urážlivé alebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenzie by nemali obsahovať diskriminačné odkazy založené na náboženstve, rase, pohlaví, národnom pôvode, veku, rodinnom stave, sexuálnej orientácii alebo zdravotnom postihnutí; (4) vaše recenzie by nemali obsahovať odkazy na nezákonnú činnosť; (5) nemali by ste byť v spojení s konkurenciou, ak zverejňujete negatívne recenzie; (6) nemali by ste robiť žiadne závery týkajúce sa zákonnosti správania; (7) nesmiete uverejňovať žiadne nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia; a (8) možno nebudete organizovať kampaň nabádajúcu ostatných, aby uverejňovali pozitívne alebo negatívne recenzie.

Podľa vlastného uváženia môžeme prijímať, odmietať alebo odstraňovať recenzie. Nemáme absolútne žiadnu povinnosť kontrolovať alebo mazať recenzie, a to ani v prípade, že by niekto považoval recenzie za nevhodné alebo nepresné. Recenzie nepodporujeme my a nemusia nevyhnutne predstavovať naše názory alebo názory našich pridružených spoločností alebo partnerov. Nepreberáme zodpovednosť za žiadnu kontrolu ani za akékoľvek nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z akejkoľvek kontroly. Odoslaním recenzie nám týmto udeľujete trvalé, nevýhradné, celosvetové, bezplatné, plne platené, postúpiteľné a sublicencovateľné právo a licenciu na reprodukciu, úpravu, preklad, prenos akýmkoľvek spôsobom, zobrazovanie, vykonávanie a / alebo distribuovať všetok obsah súvisiaci s recenziami.

PODÁVKY

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie týkajúce sa stránok alebo ponúk na trhovisku („príspevky“), ktoré ste nám poskytli, nie sú dôverné a stanú sa naším výlučným vlastníctvom. Budeme vlastniť výlučné práva vrátane všetkých práv duševného vlastníctva a budeme mať právo na neobmedzené použitie a šírenie týchto príspevkov na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez potvrdenia alebo kompenzácie pre vás. Týmto sa zriekate všetkých morálnych práv na akékoľvek takéto podania a zaručujete sa, že všetky takéto podania sú s vami originálne alebo že máte právo také podania predložiť. Súhlasíte s tým, že proti nám nebude poskytnutá žiadna náprava v prípade údajného alebo skutočného porušenia alebo zneužitia akéhokoľvek vlastníckeho práva k vašim príspevkom.

WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN

Stránka môže obsahovať (alebo vám môže byť zaslaný prostredníctvom stránky alebo ponúk na trhovisku) odkazy na ďalšie webové stránky („webové stránky tretích strán“), ako aj články, fotografie, text, grafika, obrázky, vzory, hudba, zvuk, video, informácie, aplikácie, softvér a ďalší obsah alebo položky patriace tretím stranám alebo pochádzajúce od nich („Obsah tretích strán“). Takéto webové stránky tretích strán a obsah tretích strán nijako neskúmame, nesledujeme ani nekontrolujeme ich správnosť, vhodnosť alebo úplnosť a nenesieme zodpovednosť za žiadne webové stránky tretích strán prístupné prostredníctvom tejto stránky ani za obsah tretích strán zverejnený na , dostupné prostredníctvom alebo nainštalované zo stránok, vrátane obsahu, presnosti, urážlivosti, názorov, spoľahlivosti, postupov ochrany osobných údajov alebo iných zásad alebo obsiahnutých na webových stránkach tretích strán alebo v obsahu tretích strán. Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie použitia alebo inštalácie akýchkoľvek webových stránok tretích strán alebo akéhokoľvek obsahu tretích strán neznamená naše schválenie alebo schválenie. Ak sa rozhodnete opustiť stránku a pristupovať na webové stránky tretích strán alebo používať alebo inštalovať akýkoľvek obsah tretích strán, robíte tak na svoje vlastné riziko a mali by ste vedieť, že tieto podmienky používania už viac neurčujú. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady vrátane postupov ochrany súkromia a zhromažďovania údajov týkajúcich sa akejkoľvek webovej stránky, na ktorú navigujete zo stránky, alebo týkajúce sa akýchkoľvek aplikácií, ktoré používate alebo inštalujete zo stránky. Akékoľvek nákupy uskutočnené prostredníctvom webových stránok tretích strán sa uskutočnia prostredníctvom iných webových stránok a od iných spoločností. Nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmito nákupmi, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou. Suhlasíme berieme na vedomie, že nepodporujeme produkty alebo služby ponúkané na webových stránkach tretích strán a budete nás chrániť pred škodami spôsobenými nákupom týchto produktov alebo služieb. Ďalej nás budete chrániť pred akýmikoľvek stratami, ktoré utrpíte, alebo pred škodami, ktoré vám vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek obsahom tretích strán alebo akýmkoľvek spôsobom z nich vyplývajúcim z obsahu tretích strán alebo z kontaktu s webovými stránkami tretích strán.

SPRÁVA STRÁNOK

Vyhradzujeme si právo, nie však povinnosť: (1) monitorovať Webové stránky z hľadiska porušenia týchto Podmienok používania; (2) podniknúť príslušné právne kroky proti komukoľvek, kto podľa nášho výhradného uváženia poruší zákon alebo tieto Podmienky používania, okrem iného vrátane nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa nášho výhradného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo deaktivovať (v technologicky uskutočniteľnom rozsahu) akýkoľvek váš Príspevok alebo jeho časť; (4) podľa nášho výhradného uváženia a bez obmedzenia, oznámenia alebo zodpovednosti odstrániť zo stránky alebo inak deaktivovať všetky súbory a obsah, ktoré majú nadmernú veľkosť alebo sú akýmkoľvek spôsobom zaťažujúce naše systémy; a (5) inak spravovať Web tak, aby chránil naše práva a majetok a uľahčil správne fungovanie Webu a ponúk na Marketplace.

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na ochrane osobných údajov a bezpečnosti. Prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov: https://deltamed.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Používaním stránok alebo ponúk na trhovisku súhlasíte s tým, že budete viazaní našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú začlenené do týchto podmienok používania. Upozorňujeme, že webová stránka a ponuky na trhovisku sú hostené v __________. Ak pristupujete na Webové stránky alebo na Ponuky Trhoviska z ktorejkoľvek inej oblasti sveta so zákonmi alebo inými požiadavkami upravujúcimi zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov, ktoré sa líšia od platných zákonov v __________, potom prostredníctvom ďalšieho používania Stránky prenášate svoje údaje do __________ a výslovne súhlasíte s tým, aby boli vaše údaje prenesené do a spracované v __________.

DOBA A UKONČENIE

Tieto Podmienky používania zostanú v plnej platnosti a účinnosti počas vášho používania stránky. BEZ OBMEDZENIA ŽIADNEHO ĎALŠIEHO USTANOVENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA SI VYHRADÁVAME PRÁVO NA, NAŠE JEDINÉ ROZPISY A BEZ UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI, ZAMIETNUTIE PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA STRÁNKY A PONÚKAME NA TRHU (VRÁTANE NEDOSTATKOVEJ ADRESY IP) Z AKÉHOKOLI DÔVODU ALEBO Z NICH DÔVODU, VČETNU BEZ OBMEDZENIA ZA PORUŠENIE ŽIADNEJ ZÁSTUPCE, ZÁRUKY ALEBO ZÁRUKY OBSAHOVANEJ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽITIA ALEBO ŽIADNYCH PRÁVNYCH ZÁKONOV ALEBO NARIADENÍ. MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKE A PONUKY NA TRHU ALEBO VYMAZAŤ AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ ste V NAŠOM JEDNOM DISKRÉTKU KEDYKOĽVEK BEZ VÝSTRAHY UVEDILI.

Ak z nejakého dôvodu ukončíme alebo pozastavíme váš účet, máte zakázané registrovať a vytvárať nový účet pod svojím menom, falošným alebo vypožičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, a to aj v prípade, že konáte v mene. tretej strany. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky, okrem iného aj proti občianskoprávnej, trestnej a príkaznej náprave.

ÚPRAVY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo meniť, upravovať alebo odstraňovať obsah stránok kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu podľa nášho výhradného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Nie sme však povinní aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek bez upozornenia upravovať alebo prerušiť poskytovanie všetkých alebo časti ponúk na trhovisku. Nebudeme zodpovední voči vám ani voči akejkoľvek tretej strane za akékoľvek úpravy, zmeny cien, pozastavenie alebo ukončenie stránok alebo ponúk na trhovisku.

Nemôžeme zaručiť, že webová stránka a ponuky na trhovisku budú vždy dostupné. Môžeme naraziť na hardvér, softvér alebo iné problémy alebo bude potrebné vykonať údržbu súvisiacu so stránkou, ktorá bude mať za následok prerušenie, oneskorenie alebo chyby. Vyhradzujeme si právo meniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upravovať stránky alebo ponuky trhoviska kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že nemáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené vašou neschopnosťou prístupu alebo používania stránky alebo ponúk na trhovisku počas akéhokoľvek výpadku alebo prerušenia činnosti na stránkach alebo v ponuke na trhovisku. Nič v týchto Podmienkach používania sa nebude vykladať tak, že by nás zaväzovalo udržiavať a podporovať Web alebo Ponuky na Trhu alebo poskytovať v súvislosti s nimi akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto podmienky sa riadia a sú interpretované nasledovne zákony Slovenska a použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru je výslovne vylúčené. Ak máte obvyklé bydlisko v EÚ a ste spotrebiteľom, okrem toho máte ochranu, ktorú vám poskytujú povinné ustanovenia zákona o pobyte vo vašej krajine. Color, auto s.r.o. a vy obaja súhlasíte s tým, že sa podriadite nevýhradnej jurisdikcii súdov v Nitre, čo znamená, že môžete podať žalobu na obranu svojich práv na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s týmito Podmienkami používania na Slovensku alebo v krajine EÚ, v ktorej ste bývať.

RIEŠENIE SPOROV

Neformálne rokovania

Na urýchlenie riešenia a kontrolu nákladov na akékoľvek spory, kontroverzie alebo nároky súvisiace s týmito Podmienkami používania (každý „spor“ a spoločne „spory“), ktoré podáte buď vy, alebo my (jednotlivo „strana“). „Spoločne„ Zmluvné strany “) sa Zmluvné strany dohodli, že sa najskôr pokúsia neformálne rokovať o akýchkoľvek sporoch (okrem sporov, ktoré sú výslovne uvedené nižšie) najmenej __________ dní pred začatím arbitráže. Takéto neformálne rokovania sa začínajú na základe písomného oznámenia jednej strany druhej strane.

Záväzná arbitráž

Akýkoľvek spor vyplývajúci zo vzťahov medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy bude rozhodovať jeden rozhodca, ktorý bude vybraný v súlade s arbitrážnymi a vnútornými pravidlami Európskeho rozhodcovského súdu, ktorý je súčasťou Európskeho arbitrážneho centra so sídlom. v Štrasburgu a ktoré sú v platnosti v čase podania žiadosti o arbitráž a ktorých prijatie tohto článku predstavuje prijatie. Sídlom arbitráže bude Nitra. Rokovacím jazykom je slovenský jazyk. Uplatniteľné pravidlá hmotného práva sú právne predpisy Slovenska.

Obmedzenia

Strany sa dohodli, že akékoľvek rozhodcovské konanie sa bude obmedzovať na spory medzi stranami individuálne. V celom rozsahu povolenom zákonom (a) sa k žiadnemu inému konaniu nebude pripájať nijaké rozhodcovské konanie; (b) neexistuje právo ani oprávnenie na to, aby bol akýkoľvek spor rozhodovaný na základe hromadnej žaloby alebo aby sa použili postupy hromadnej žaloby; a (c) neexistuje právo ani oprávnenie na to, aby bol akýkoľvek spor vedený v mene údajnej zástupkyne v mene širokej verejnosti alebo iných osôb.

Výnimky z neformálnych rokovaní a rozhodcovského konania

Zmluvné strany sa dohodli, že na nasledujúce spory sa nevzťahujú vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa neformálnych rokovaní, ktoré sú záväzné v rozhodcovskom konaní: (a) akékoľvek spory zamerané na vynútenie alebo ochranu alebo ohľadne platnosti ktoréhokoľvek z práv duševného vlastníctva zmluvnej strany; (b) akýkoľvek spor týkajúci sa obvinení z krádeže, pirátstva, narušenia súkromia alebo neoprávneného použitia alebo z nich vyplývajúci; a (c) akýkoľvek nárok na nariadenie predbežného opatrenia. Ak sa zistí, že toto ustanovenie je nezákonné alebo nevymáhateľné, žiadna zo zmluvných strán sa nerozhodne rozhodovať pre akýkoľvek spor, ktorý spadá do tej časti tohto ustanovenia, o ktorej sa zistí, že je nezákonná alebo nevymáhateľná, a o takom spore bude rozhodovať súd s príslušnou jurisdikciou v rámci súdov uvedených pre jurisdikcia uvedená vyššie a zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť osobnej jurisdikcii tohto súdu.

OPRAVY

Na webových stránkach môžu byť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania, ktoré sa môžu týkať ponúk na trhovisku, vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie na stránkach bez predchádzajúceho upozornenia.

ODMIETNUTIE

WEB JE POSKYTOVANÝ TAK, AKO JE A K DISPOZÍCII. SÚHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽIEB STRÁNKY BUDE NA VAŠE VÝHRADNÉ RIZIKO. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA ZRUČÍME VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH A PREDPOKLADANÝCH, V SPOJENÍ S WEBOM A S TÝMTO POUŽITÍM, VČETNOU ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA VECI, VPLYVU ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ALEBO ZASTOUPENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO KOMPLETNOSTI OBSAHU STRÁNKY ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOV SÚVISIACICH S TEJTO STRÁNKOU A NEPRIJÍMAME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE (1) CHYBY, CHYBY A NEPRESNOSTI, 2) OSOBNÉ ZRANENIE ALEBO POŠKODENIE VLASTNÍCTVA, AKÉKOĽVEK PRÍRODY, V PRÍPADE VPLYVU NA VÁŠ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE STRÁNKY, (3) AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K ALEBO POUŽÍVANÍM NAŠICH BEZPEČNÝCH SERVEROV A / ALEBO VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A / ALEBO FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ UCHOVÁVANÉ TAM, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE PRENOSU NA STRÁNKU ALEBO Z NICH, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJANSKÉ KONY ALEBO PODOBNE, KTORÉ MOŽNO PRENOSIŤ NA STRÁNKU ALEBO CEZ TOHO, ALEBO (( 6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO OMISIE V AKOMKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO KAŽDEJ STRATE POŠKODENIE AKÉHOKOLI DRUHU ALEBO POŠKODENIA, KTORÉ VZNIKLO V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉKOĽVEK OBSAHU UVEDENÉHO, PRENOSENÉHO ALEBO INAK UVEDENÉHO NA STRÁNKE. NEZARUČUJEME, NEBEZPEČÍME, NEZARUČUJEME A NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY VÝROBOK ALEBO ZA SLUŽBY REKLAMOVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TRETOU STRANOU CEZ WEBOVÉ STRÁNKY, AKÉKOĽVEK HYPERLINKOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, ANI ŽIADNE WEBOVÉ ALEBO MOBILNÉ APLIKÁCIE, KTORÉ NIE SÚ VO VEĽKOM BANKU BUĎTE STRANOU ALEBO AKÝMKOVEK SPÔSOBOM ZODPOVEDNÝ ZA MONITOROVANIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE MEDZI VAMI A KAŽDÝMI POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB Z TRETÍCH STRÁN. AKO S NÁKUPOM PRODUKTU ALEBO SLUŽBY CEZ AKÉKOĽVEK STREDNÉ ALEBO V AKOMKOĽVEK ŽIVOTNOM PROSTREDÍ, MUSÍTE POUŽIŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ROZSUDOK A AK JE TO VHODNÉ, POZOR.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME ZA VÁS ALEBO ZA AKÉKOĽVEK TRETIE STRANY ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, VÝHRADNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, VRÁTANE STRATY ZISKU, STRÁNKY, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI. ÚDAJOV ALEBO OSTATNÝCH ŠKODOV, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z VAŠEHO POUŽÍVANIA STRÁNKY, AJ KEĎ BUDEME PORADENÍ O MOŽNOSTI TÝCHTO ŠKOD.

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a udržiavať nás neškodnými vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných úradníkov, agentov, partnerov a zamestnancov pred a proti akejkoľvek strate, poškodeniu, zodpovednosti, nároku alebo požiadavke, vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na právne zastúpenie, vynaložených ktoroukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúcich z: (1) používania Stránky; (2) porušenie týchto Podmienok používania; (3) akékoľvek porušenie vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto podmienkach používania; (4) vaše porušenie práv tretej strany, okrem iného vrátane práv duševného vlastníctva; alebo (5) akékoľvek zjavné škodlivé konanie voči ktorémukoľvek inému používateľovi Stránky, s ktorým ste sa prostredníctvom tejto Stránky spojili. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výlučnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú ste povinní nás odškodniť, a zaväzujete sa, že na svoje náklady budete spolupracovať s našou obranou týchto nárokov. Keď sa o tom dozvieme, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o akýchkoľvek nárokoch, krokoch alebo postupoch, ktoré sú predmetom tohto odškodnenia.

ÚDAJE POUŽÍVATEĽA

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré prenášate na stránku za účelom riadenia výkonnosti stránky, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania stránky. Aj keď vykonávame pravidelné bežné zálohy údajov, ste výlučne zodpovední za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré sa týkajú akejkoľvek aktivity, ktorú ste vykonali pomocou stránky. Súhlasíte s tým, že za vás nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie akýchkoľvek týchto údajov, a týmto sa vzdávate práva na konanie proti nám vyplývajúcim z akejkoľvek straty alebo poškodenia týchto údajov.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Návšteva stránky, zasielanie e-mailov a vyplnenie online formulárov predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na webových stránkach, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia mala písomnú formu. TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLUV, OBJEDNÁVok A ĎALŠÍCH ZÁZNAMOV A S ELEKTRONICKÝM DORUČENÍM INFORMÁCIÍ, POLITÍK A ZÁZNAMOV O ZAČATÍCH ALEBO VYPLNENÝCH NÁS, ALEBO NA STRÁNKACH. Týmto sa zriekate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek podľa akýchkoľvek zákonov, nariadení, pravidiel, vyhlášok alebo iných zákonov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré si vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovanie neelektronických záznamov alebo platieb alebo poskytovania úverov akýmkoľvek iným spôsobom než elektronickými prostriedkami.

RÔZNE

Tieto Podmienky používania a všetky pravidlá alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na Stránke alebo v súvislosti so Stránkou tvoria úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami. Naše nevykonanie alebo vynútenie ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok používania nebude fungovať ako vzdanie sa tohto práva alebo ustanovenia. Tieto Podmienky používania platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti môžeme kedykoľvek postúpiť iným. Nebudeme zodpovední ani zodpovední za akékoľvek straty, poškodenia, oneskorenia alebo nečinnosti spôsobené akoukoľvek príčinou mimo našu primeranú kontrolu. Ak sa stanoví, že ktorékoľvek ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok používania je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, považuje sa toto ustanovenie alebo časť ustanovenia za oddeliteľné od týchto Podmienok používania a nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovení. ustanovenia. V dôsledku týchto Podmienok používania alebo používania Stránky medzi vami a nami nevzniká žiadny spoločný podnik, partnerstvo, pracovný ani agentúrny vzťah. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania sa nebudú vykladať proti nám na základe ich vypracovania. Týmto týmto vzdať sa akejkoľvek obrany, ktorú môžete mať na základe elektronickej formy týchto Podmienok používania a chýbajúceho podpisu zmluvnými stranami na vykonanie týchto Podmienok používania.

KONTAKTUJTE NÁS

Za účelom vyriešenia sťažnosti týkajúcej sa Stránky alebo získania ďalších informácií týkajúcich sa používania Stránky nás prosím kontaktujte na:
DETLA med s.r.o. Staré Grunty 7a,
841 04 Bratislava Slovensko
(+421) 02/456 90 698
(+421) 0908 456 322
recepcia@deltamed.sk

DELTAmed

Presmerujeme vás na našu hlavnú stránku:

Naše darčekové poukazy si viete zakúpiť len na webovej stránke našej materskej kliniky www.deltamed.sk Teraz vás presmerujeme.